Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

3600 e0b0
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaanomalia anomalia

June 23 2015

7016 cc69 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow

June 20 2015

8735 0b2e
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viatwice twice
4311 9665
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viaadrift adrift
4726 8850 500
Reposted fromverronique verronique viaadrift adrift

June 19 2015

by piusbak (piusbak.tumblr.com)
Reposted fromcuty cuty viapredictableannie predictableannie
1975 a872
Reposted frompulperybka pulperybka vialafuene lafuene

June 17 2015

2756 c4f5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaseksgrupowy seksgrupowy
On także dotarł do kresu samego siebie. Nie można było niczego mu wytłumaczyć. Jest taka chwila, kiedy jesteśmy już całkiem sami, wtedy gdy już dotrzemy do końca tego wszystkiego, co mogło nam się zdarzyć. Wtedy właśnie jest to kres świata. Rozpacz, żal, ten który jest tylko wasz, nie odpowiada już anu słowem i trzeba wrócić do przeszłości, do ludzi, obojętnie jakich. Niewiele nam wtedy trzeba, bo żeby zacząć płakać, trzeba powrócić tam, gdzie wszystko bierze swój początek, trzeba wrócić razem z innymi ludźmi.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty

June 10 2015

2624 fdd7 500
8860 2d2f 500
Reposted fromblackcandy blackcandy viabutterbeer butterbeer
7362 210c 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabutterbeer butterbeer

June 09 2015

5914 117f 500

June 08 2015

4588 9b3c
Reposted fromretaliate retaliate

June 07 2015

8132 01a2 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
0609 752f 500

inneroptics:

The Magician (1925) -Harry Lachman

Reposted fromkimik kimik viapredictableannie predictableannie
0834 5cae 500
Reposted frompredictableannie predictableannie viaadrift adrift
8881 58db 500

zubat:

The Columbia Space shuttle breaks apart during re-entry, 2003.

Reposted fromlafuene lafuene
0715 e1ac
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viamaua maua

June 04 2015

7237 9488 500

nitrqin:

 

Reposted frommoubp moubp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl